Politica de Confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE privind aplicarea REGULAMENTULUI 679/27.04.2016 al Uniunii Europene referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal

ANGAJAMENTUL NOSTRU CU PRIVIRE LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Stănilă – Attorneys at Law se angajează să implementeze standarde ridicate de confidențialitate și transparență cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm și prelucrăm în activitatea noastră. Această Politica de Confidențialitate privește datele
personale ale angajaților noștri, ale potențialilor angajați/colaboratori, clienților, partenerilor de afaceri, altor persoane care ne contactează și care ne vizitează, precum și ale
reprezentanților acestora. Politica de Confidențialitate descrie categoriile datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm, modalitatea și scopurile în care le colectăm, modul în care prelucrăm datele cu caracter personal, perioada pentru care vor fi stocate, în ce situații transferăm aceste date, precum și drepturile și opțiunile de care dispun persoanele vizate în acest sens.

Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental prevăzut atât de articolul 8 alin.1 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și de articolul 16 alin.1 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

În concepția jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, viața privată înglobează două aspecte: dreptul unei persoane de a trăi după cum dorește, la adăpost de priviri indiscrete și dreptul unei persoane de a-și dezvolta relațiile cu semenii săi.

În raport cu evoluția tehnologică aflată în plină tranziție către era digitală, la nivelul Uniunii Europene a intrat în vigoare Regulamentul (UE) nr.679/2016 (RGDP) care se aplică în mod direct în ordinea juridică a statelor membre începând cu data de 28 mai 2018 și reprezintă o
evoluție în domeniul datelor cu caracter personal, având două misiuni importante: protecția datelor cu caracter personal și facilitarea liberei circulații a acestor date. La nivel național, legiuitorul român a stabilit măsurile de punere în aplicare a Regulamentului prin Legea 190/2018.

Operatorul se obligă să aplice, în legătură cu datele personale ale utilizatorilor săi măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei reţele, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

OPERATORUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Operatorul de date cu caracter personal în relația cu dumneavoastră este: Cabinet individual de Avocat STĂNILĂ ANDREI DUMITRU, CUI41916642, sediul social în str. Bd. Pache Protopopescu nr.96, sector 2, 021408 Bucuresti.

CARE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:
– Date de identificare, cum ar fi: numele și prenumele, naționalitatea, locul și data nașterii, sexul;
– Informații de contact, cum ar fi: adresa de domiciliu/reședință, adresa profesională, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail;
– Informații comunicate în mod voluntar de către dumneavoastră în funcție de activitatea pe care o desfășurați (ex: instrucțiuni acordate, plăți efectuate, solicitări);
– Alte date cu caracter personal, dacă se dovedesc relevante faţă de raporturile contractuale dintre noi în vederea respectării obligațiilor noastre legale, cum ar fi contul bancar.

În situația în care vom colecta în vederea bunei desfășurări a relaţiei noastre de colaborare, anumite categorii speciale de date cu caracter personal, respectiv codul numeric personal („CNP”), seria și numărul cărţii de identitate, respectiv numărul pașaportului, date de sănătate cu caracter personal, și date privind cazierul judiciar, aceste categorii speciale de date vor fi colectate:
a) prelucrare este necesară pentru încheierea sau executarea contractului încheiat
între dumneavoastră și Cabinetul individual de Avocat Stănila Andrei Dumitru;
b) în cazurile în care există orice obligație legală de prelucrare a acestor categorii de date;
c) prelucrarea este obligatorie în scopul apărării unui drept legitim în instanțele de judecată.
d) în celelalte situații, pe baza consimțimântului prealabil expres oferit de dumneavoastră;

CUM COLECTĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Putem colecta date cu caracter personal cu privire la persoana dumneavoastră în împrejurări precum:
– Momentul în care solicitați sau societatea dumneavoastră solicită o
ofertă/informație/lămurire/consultanta juridică din partea Stănilă – Attorney at Law;
– Momentul în care solicitați sau societatea dumneavoastră solicită un serviciu din partea Stănilă – Attorney at Law;
– Momentul în care prestați sau vă oferiți să prestați sau societatea dumneavoastră prestează sau se oferă să presteze servicii pentru noi;
– Momentul în care intenționați să încheiem/încheiem un contract de muncă/de colaborare/contract de asistență juridică cu dumneavoastră;
– Momentul în care ne comunicați sau societatea dumneavoastră ne comunică voluntar, din orice motiv, datele dumneavoastră cu caracter personal.

Totodată, este posibil ca în anumite împrejurări să colectăm date cu caracter personal cu privire la dumneavoastră de la o sursă terță.

TEMEIURI JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:
– Prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract de asistență juridică la care dumneavoastră sunteți parte sau societatea dumneavoastră este parte, sau prelucrarea respectivă este necesară în vederea încheierii unui contract de asistență juridică cu dumneavoastră sau societatea dumneavoastră;
– Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale;
– Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră prealabil și explicit;
– Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale Stănilă – Attorney at Law sau ale unui terț, cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează asupra acestor interese;
– Prelucrare este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Stănilă – Attorney at Law va analiza, stabili și documenta referitor la temeiul legal care stă la baza prelucrării datelor cu caracter personal, în funcție de particularitățile fiecărei prelucrări de date cu caracter personal.
În cazurile în care dispozițiile legale aplicabile impun consimțământul dumneavoastră prealabil și explicit pentru prelucrarea unor categorii speciale de date, vom prelucra datele respective doar în temeiul consimțământului dumneavoastră prealabil și explicit.
În orice moment, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. În vederea retragerii consimțământului dumneavoastră pentru orice
prelucrare asupra căreia ați consimțit în prealabil, vă rugăm să ne comunicați un e-mail la office@stanila.law sau să ne trimiteți o notificare la adresa din Str. Bd. Pache Protopopescu nr.96, sector 2, București.

În cazul în care vă retrageți consimțământul, Stănilă – Attorney at Law nu va mai prelucra datele dumneavoastră și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea oricăror înregistrări cu datele dumneavoastră cu caracter personal.
Totuși, în cazul în care prelucrarea este strict necesară în vederea efectuării activității angajate de Stănilă – Attorney at Law, iar prelucrarea s-ar putea baza pe alte temeiuri legale prevăzute
de legislația în vigoare, Stănilă – Attorney at Law va proceda la prelucrarea respectivă și vă va informa în acest sens.

ÎN CE SCOPURI VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi folosite doar în următoarele scopuri:
1. Furnizarea serviciilor pe care ni le solicitați: prestarea de servicii juridice pentru persoane fizice și persoane juridice;
2. Validarea, expedierea și facturarea serviciilor către dumneavoastră sau societatea dumneavoastră;
3. Rezolvarea problemelor de orice natură referitoare un contract;
4. Comunicarea cu dumneavoastră prin mijloace de comunicare precum poștă, serviciul de curierat, telefon, fax, poștă electronică;
5. Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege;
6. Menținerea la un nivel corespunzător a relației contractuale cu dumneavoastră sau cu societatea dumneavoastră;
7. Încheierea contractelor de asistență juridică, prestări serviciisau alte tipuri de contracte, în funcție de natura serviciului solicitat;
8. Întocmirea documentelor de plată;
9. Respectarea obligațiilor noastre legale (cum ar fi obligații de păstrare a diverselor tipuri de evidențe);
10. Monitorizarea situației dumneavoastră sau a societăţii dumneavoastră;
11. Dacă sunteți solicitant de loc de muncă, folosim datele personale conținute în CV-urile pe care le primim pentru a evalua calificările solicitanților pentru o poziție în cadrul Stănilă –
Attorney at Law, acestea urmând să fie păstrate pentru o perioadă de cel mult 2 ani;
12. Dacă sunteți angajat al societății Stănilă – Attorney at Law, în scopul îndeplinirii obligațiilor legale ce derivă din calitatea noastră de angajator;
13. Dacă sunteți o persoană care prestează un serviciu societății noastre, noi folosim datele dumneavoastră personale pentru a asigura securitatea spațiilor, a bunurilor și a personalului nostru.
14. În orice scop aferent/auxiliar oricărora dintre cele de mai sus sau au orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate.

PARTAJAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Vă putem partaja datele cu caracter personal în următoarele împrejurări:
Dacă sunteți client/colaborator/partener al Stănilă –Attorney at Law vă putem divulga datele cu caracter personal către:
a) serviciilor externalizare ale societăţii, care asigură buna desfășurare a activității noastre;
b) instituțiile publice, conform obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare;
c) avocați/avocați colaboratori, executori judecătorești, notari publici, instanțe judecătorești, traducători autorizați în cazul în care partajarea este impusă de contractul de asistență
juridică sau pentru apărarea drepturilor noastre legitime;
d) orice terț colaborator al societății de avocatură Stănilă – Attorney at Law;
e) serviciile poștale și de curierat cu care colaborăm.
Stănilă – Attorney at Law va păstra controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal și va folosi măsuri corespunzătoare de protecție, conform legii aplicabile, pentru a
asigura integritatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Altfel, vom putea divulga datele cu caracter personal doar în situația în care ne acordați permisiunea, când ni se impune prin lege sau cereri ale organelor judiciare sau oficiale să procedăm în acest
sens.

DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE NI LE FURNIZAȚI CU PRIVIRE LA ALTE PERSOANE FIZICE

În situația în care ne furnizați date cu caracter personal cu privire la o altă persoană fizică trebuie să vă asigurați că aveți dreptul de a ne divulga aceste date cu caracter personal și că, fără a mai lua alte măsuri, putem colecta, folosi și divulga acele date cu caracter personal. În special, trebuie să vă asigurați că persoana fizică în cauză are cunoștință de aspecte precum:
identitatea noastră, modul în care ne poate contacta, scopurile în care colectăm, practicile noastre de divulgare a datelor cu caracter personal; drepturile persoanei fizice cu privire la
datele cu caracter personal și dreptul de a depune plângeri cu privire la gestionarea datelor cu caracter personal.

PĂSTRAREA SECURITĂȚII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

La nivelul Stănilă – Attorney at Law au fost implementate măsuri tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal,
în conformitate cu procedurile noastre interne cu privire la stocarea, divulgarea și accesarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi păstrate pe sistemele noastre tehnologice de date cu caracter personal și/sau în format tipărit, în spații special amenajate la nivelul fiecărui departament sau în funcție de specificul activității fiecăruia.

TRANSFERUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL ÎN STRĂINĂTATE

Am putea să vă transferăm datele cu caracter personal în țări situate în cadrul UE, SEE sau în alte țări. În aceste cazuri, ne vom asigura că aceste transferuri internaționale sunt efectuate sub rezerva unor măsuri de protecție corespunzătoare sau potrivite, așa cum se impune prin Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 sau alte legi aplicabile.

ACTUALIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări, spre exemplu dacă vă schimbați prenumele, numele sau adresa de e-mail sau dacă doriți să anulați orice fel de cerere către noi, sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne anunțați prin transmiterea unui e-mail la office@stanila.law În același timp, vom lua măsuri pentru actualizarea periodică a evidențelor noastre cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal, dar nu vom fi răspunzători pentru nicio modificare neprevăzută a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

CUM NE PUTEȚI CONTACTA

Dacă doriți să ne contactați în legătură cu orice întrebări sau solicitări, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa office@stanila.law sau să ne transmiteți o scrisoare la adresa din Str. Bd. Pache Protopopescu nr.96, sector 2, București.

× CHAT! Cu ce va putem ajuta?