Nulitatea Contractului

NULITATEA CONTRACTULUI

Nulitatea Contractului

– Condiții
– Cauze
– Efecte

NULITATEA este definită ca fiind acea sancțiune ce intervine în cazul în care, la momentul încheierii unui contract, nu au fost respectate anumite condiții legale pentru valabilitatea actului.

Nulitatea poate fi:
– ABSOLUTĂ
– RELATIVĂ

NULITATEA ABSOLUTĂ – presupune încheierea unui contract cu încălcarea unor dispoziții legale instituite pentru ocrotirea unui interes general.

Exemplu:
Încheierea unui contract în lipsa formei autentice cerute de lege – contractul de donație sau contractul de vânzare cumpărare imobil încheiate fără a fi autentificate de notar, nu pot fi considerate valabil încheiate.

NULITATEA RELATIVĂ – Intervine atunci când contractul a fost încheiat cu încălcarea unui interes particular instituit de lege.

Exemplu:
Cumpărarea unui bun care nu corespunde realității – o bijuterie din aur care în realitate este din bronz sau
Cumpărarea unui bun de la o persoană care, la momentul încheierii contractului, se afla, într-o stare care o pune în imposibilitate de a-și da seama de urmările sale – persoană care suferă de o boală psihică precum Alzheimer.

Încheierea unui contract lovit de o cauză de nulitate absolută sau relativă dă dreptul oricărei persoane interesate sau celui a cărui interes este afectat să solicite desființarea acestuia și repunerea părților în situația anterioară.

Instanța de judecată poate invoca din oficiu nulitatea absolută, în schimb nulitatea relativă nu poate fi invocată de către instanța judecătorească, ci numai de cel al cărui interes este ocrotit prin dispoziția legală încălcată.

De asemenea, este important de știut că nulitatea absolută poate fi invocată oricând, fie le cale de acțiune, fie pe cale de excepție; pe când, nulitatea relativă poate fi invocată pe cale de acțiune numai în termenul de prescripție stabilit de lege, iar pe cale de excepție aceasta poate fi opusă oricând, chiar și după îndeplinirea termenului de prescripție a dreptului la acțiune.

Un contract lovit de nulitate absolută nu poate fi confirmat de către părți (făcut valabil), decât în cazurile prevăzute de lege. Cu toate acestea, codul civil prevede că părțile pot reface contractul lovit de nulitate absolută (contractul nul), în tot sau în parte, cu respectarea tuturor condițiilor prevăzute de lege la data refacerii lui – în toate cazurile, contractul refăcut va produce efecte decât pentru viitor, iar nu și pentru trecut.

Există anumite situații în care un contract lovit de nulitate absolută va produce totuși efectele unui act juridic pentru care sunt îndeplinite condițiile de fond și de formă prevăzute de lege – exemplu: contractul nul ca vânzare poate fi valabil ca antecontract de vânzare.

Contractul anulabil (nul relativ) poate fi confirmat de către părți.

În situația în care contractul este desființat, fiecare parte trebuie să restituie celeilalte în natură sau prin echivalent, prestațiile primite.

În anumite condiții, precum dol sau violență, se pot solicita și DAUNE-INTERESE sau REDUCEREA PRESTAȚIILOR.

Important de știut că anumite clauze din contract pot fi considerare nescrise și pot fi privite ca nulități absolute:

Exemplu:
– Clauza prin care s-ar restrânge sau s-ar renunța la dreptul de a îndeplini o formalitate de publicitate art. 19 alin (3) Cod Civil;
– Dispensa de a da socoteală acordată de părinți sau de o persoană care ar fi făcut minorului o libertate art. 154 Cod Civil;
– Clauzele sau dispozițiile actului de constituire ori ale statutului, precum și hotărârile organelor statutare ale persoane juridice care limitează sau lărgesc puterile conferite exclusiv de lege acestor organe, chiar dacă au fost publicate art. 218 alin (3) Cod Civil;
– Orice clauză prin care părțile ar institui o altă clauză de nulitate în afara celor stabilite de lege ori ar suprima o clauză de nulitate prevăzută de lege art. 1246 alin (4) Cod Civil;
– Clauza prin care s-ar suprima obligația respectării unui termen rezonabil de preaviz pentru denunțarea unilaterală a unui contract încheiat pe durată nedeterminată, precum și clauza prin care s-ar stipula o prestație în schimbul denunțării contractului art. 1277 Cod Civil.

PROTEJEAZĂ-ȚI INTERESELE ȘI INFORMEZĂ-TE LEGAL PENTRU A SEMNA CU ÎNCREDERE!

× CHAT! Cu ce va putem ajuta?