Modificarea legislativă privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și amenajarea teritoriului.

Modificarea legislativă privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și amenajarea teritoriului.

În data de 13 aprilie 2023, parlamentul româniei a adoptat legea 102/2023, prin care s-au adus importante modificări șI completări legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 șI a legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului șI urbanismul. Aceste modificări au fost introduse pentru a asigura o mai mare transparență șI accesibilitate în ceea ce privește procesul de autorizare a construcțiilor șI pentru a consolida drepturile organismelor sociale interesate.

Printre cele mai importante schimbări aduse de această lege se numără obligația autorităților publice emitente de a face publice informațiile referitoare la principalele condiții necesare pentru obținerea autorizației de construire. Astfel, în termen de maximum 30 de zile de la data emiterii autorizației, aceste informații trebuie să fie publicate pe pagina de internet a autorității publice emitente sau afișate la sediul acesteia.

Informațiile includ:

A) numărul autorizaţiei de construire şI data emiterii acesteia;

B) titlul/descrierea proiectului;

C) procentul de ocupare a terenului – p.O.T. ŞI coeficientul de utilizare a terenului – c.U.T.;

D) retragerile construcţiilor de la limitele de proprietate;

E) suprafeţele, construită la sol, construită pe fiecare nivel, construită desfăşurată;

F) regimul de înălţime, numărul de niveluri subterane şI supraterane pentru fiecare construcţie, şI înălţimile construcţiilor, la cornişă şI maximă pentru fiecare construcţie;

G) dacă a fost solicitat/obţinut avizul autorităţii competente în domeniul protejării patrimoniului cultural;

H) dacă a fost solicitat/obţinut avizul autorităţii competente în domeniul protejării mediului;

I) planul de situaţie; şI

J) planuri cu toate faţadele.

În plus, se introduce obligația beneficiarului de a nota în cartea funciară a imobilului șI într-un ziar de largă răspândire informațiile prevăzute în autorizație, precum șI amplasarea unui panou de identificare a investiției în șantier, la loc vizibil. Această măsură contribuie la o mai bună informare a publicului interesat cu privire la proiectele de construcție din zonă șI la transparența procesului de dezvoltare urbană.

Un alt aspect important introdus de legea 102/2023 se referă la termenele de prescripție pentru organismele sociale interesate în cazul litigiilor privind autorizațiile de construcție. Astfel, termenul pentru formularea plângerii prealabile, dacă aceasta mai este obligatorie, este de 30 de zile de la data ultimei operațiuni de publicitate a conținutului autorizației, iar termenul pentru introducerea cererilor de anulare, de suspendare, de intervenție accesorie sau de intervenție principală este de 60 de zile șI se calculează de la data primirii răspunsului la plângerea prealabilă sau de la data expirării termenului legal de soluționare a plângerii. Dacă plângerea prealabilă nu mai este obligatorie, termenul pentru introducerea cererilor este de 60 de zile de la data ultimei operațiuni de publicitate a autorizației.

De asemenea, legea 102/2023 aduce modificări șI în ceea ce privește suspendarea executării actului administrativ unilateral. Persoana vătămată poate solicita instanței competente să dispună suspendarea actului administrativ atacat până la soluționarea definitivă a cauzei. Cererea de suspendare poate fi formulată odată cu acțiunea principală sau printr-o acțiune separată, în termen de maximum 60 de zile de la introducerea acțiunii principale. Această măsură asigură protecția drepturilor persoanelor vătămate în cazul unor acte administrative nelegale sau care aduc prejudicii.

În ceea ce privește legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului șI urbanismul, prin legea 102/2023 s-a introdus o excepție cu privire la termenul de prescripție pentru organismele sociale interesate în atacarea hotărârilor de aprobare. Astfel, dreptul de a ataca astfel de hotărâri se prescrie în termen de 1 an de la data aprobării, oferind astfel un termen mai lung pentru organizarea șI luarea deciziilor în ceea ce privește dezvoltarea urbană.

Concluzie: legea 102/2023 reprezintă o modificare importantă a legislației privind autorizarea executării lucrărilor de construcții șI amenajarea teritoriului. Prin aceste schimbări, se urmărește o mai mare transparență șI accesibilitate în procesul de autorizare, o mai bună informare a publicului interesat șI o protecție sporită a drepturilor persoanelor vătămate în cazul actelor administrative nelegale. Aceste măsuri contribuie la o dezvoltare urbană sustenabilă șI la protejarea intereselor comunităților locale.

Stănilă attorneys at law este o societate de avocațI cu sediul principal în bucurești șI un birou secundar în albă iulia. Oferim servicii juridice de înaltă calitate șI consultanță în diverse domenii. Vă stăm la dispoziție cu profesionalism șI experiență pentru a vă rezolva problemele juridice. Pentru mai multe informații, accesațI www.Stanila.Law.

× CHAT! Cu ce va putem ajuta?