Contractul de leasing și răspunderea terților

Contractul-de-leasing-si-raspunderea-tertilor (1)

Contractul de leasing este una dintre cele mai importante șI frecvente operațiuni juridice pe care le întâlnim în comerțul român șI care nu îșI găsește loc în cadrul contractelor prevăzute de noul cod civil. Toate aceste operațiuni au fost șI au rămas reglementate în legislația națională prin o.G nr. 51/1997.

🖋️ potrivit art. 1, alin. (1) din o.G. Nr. 51/1997 leasingul a fost definit ca fiind acea operațiune prin care: „o parte, denumită locator / finanțator, transmite pentru o perioadă determinată dreptul de folosință asupra unui bun, al cărui proprietar este, celeilalte părțI, denumită locatar/utilizator, la solicitarea acesteia, contra unei plățI periodice, denumită rată de leasing, iar la sfârșitul perioadei de leasing locatorul/finanțatorul se obligă să respecte dreptul deopțiune al locatarului/utilizatorului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de leasing fără a schimba natura leasingului ori de a înceta raporturile contractuale.Locatarul/utilizatorul poate opta pentru cumpărarea bunului înainte de sfârșitul perioadei de leasing, dar nu mai devreme de 12 luni, dacă părțile convin astfel șI dacă achită toateobligațiile asumate prin contract”.

Părțile contractului de leasing sunt locatorul/finanțatorul, care poate fi o societate de leasing, persoană juridică română sau străină, șI locatarul/utilizatorul, care poate fi orice persoană fizică sau juridică, română sau străină conform art. 3 din o.G nr.51/1997.

Pe parcursul derulării contractului de leasing pot apărea o serie de situații neplăcute cum ar fi: nerespectarea obligațiilor, livrarea necorespunzătoare a bunului sau lipsa calității convenite de părțI. În majoritatea cazurilor livrarea necorespunzătoare a bunului sau lipsa calității convenite de părțI sunt cauzate de furnizorul bunului, terț în raport cu contractul de leasing încheiat, motiv pentru care legiuitorul a reglementat în mod expres, prin dispozițiile art. 12 lit. A) din o.G nr. 51/1997, acțiune directă asupra furnizorului în cazul reclamațiilor privind livrarea, calitatea, asistența tehnică, service-ul necesar în perioada de garanție șI post garanție, locatorul/finanțatorul fiind exonerat de orice răspundere.

Având în vedere dispozițiile sus-menționate, rezultă că utilizatorul poate solicita în mod direct furnizorului, care nu este parte în contract, repararea prejudiciului produs ca urmare a livrării necorespunzătoare a bunului sau a lipsei calității convenite de părțI, fără ca finanțatorul leasingului să fie răspunzător de prejudiciul material produs de terț.

Potrivit acelorașI dispoziții legale finanțatorul leasingului este absolvit de orice răspundere contractuală legată de calitatea, asistența tehnică, service-ul necesar în perioada de garanție șI post garanție, iar in eventualitatea în care contractul de leasing este anulat din culpa furnizorului finanțatorul are dreptul la restituirea integrală a sumelor de bani șI a dobânzilor calculate în raport cu debitul contractului de leasing.

Răspunderea furnizorului este de natură delictuală, motiv pentru care temeiul de drept care stă la baza unei acțiuni în justiție nu se limitează la dispozițiile regăsite în o.G nr. 51/1997, acestea trebuind coroborate cu normele prevăzute în codul civil potrivit solicitărilor reclamantului.

Întrucât litigiile bazate pe această problemă sunt destul de anevoioase, pentru scutirea rezervelor financiare șI de timp, recomandăm soluționarea problemelor pe cale amiabilă anterior adresării instanțelor de judecată.

Pentru mai multe informații în acest sens, contactează-ne cu încredere!

📩 office@stanila.Law

☎️ +40 747 583 476

× CHAT! Cu ce va putem ajuta?